Algemene voorwaarden

cropped-logo-large.pngGoede dienstverlening kan niet zonder afspraken. De Zaanse Budgetcoach heeft om deze reden Algemene Voorwaarden opgesteld. Zo weet je altijd waar je aan toe bent. De afspraken zijn er ook om jou, de cliënt, te beschermen. Dat is belangrijk om te weten.

Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden

Het kan gebeuren dat een geplande afspraak door de cliënt afgezegd moeten worden. Houdt wel rekening met het volgende: afspraken met De Zaanse Budgetcoach worden, met uitzondering van de uitgebreide intake en het bit-to-bit-contact, vooraf betaald. De betaling dient  5 werkdagen voor de afspraak op de rekening van De Zaanse Budgetcoach te zijn bijgeschreven. Zonder tijdige betaling zal de afspraak worden geannuleerd door De Zaanse Budgetcoach. Dit klinkt vervelend, maar voorkomt een nieuwe schuld bij de cliënt.

Afspraken kunnen door de cliënt worden verzet, liefst maximaal 24 uur van te voren. De reeds gedane betaling blijft staan t.b.v. de vervangende afspraak. Betalingen worden niet terug gestort.

Na elke afspraak heeft de cliënt de mogelijkheid om schriftelijk, zonder opgaaf van reden, het budgetcoachtraject te beëindigen. Omdat De Zaanse Budgetcoach veel waarde hecht aan klanttevredenheid, wordt wel altijd naar de reden gevraagd.

Het opstellen van een deskundig en persoonlijk budgetadvies kost veel tijd. De Zaanse Budgetcoach wil om deze reden, alleen tegen vergoeding vooraf, een budgetadvies op te stellen.

De Zaanse Budgetcoach verplicht zich om dit budgetadvies voor akkoord te laten tekenen door de cliënt en samen met de cliënt uit te voeren. Onvoorziene omstandigheden en calamiteiten kunnen een uitzondering op deze regel vormen.

De cliënt verklaart door het ondertekenen van het budgetadvies en -overeenkomst volledige openheid van zaken te hebben gegeven aan De Zaanse Budgetcoach ten aanzien van al zijn inkomsten en uitgaven, lopende betalingsverplichtingen en van het saldo op alle bankrekeningen die op zijn naam staan.

De cliënt verklaart dat deze opgave volledig en juist is.

De Zaanse Budgetcoach kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor handelingen van de cliënt die voortkomen uit het budgetcoach-traject. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn handelen.

De Zaanse Budgetcoach mag voor haar diensten een vergoeding in rekening brengen binnen de grenzen van de WcK (Wet op het consumentenkrediet).

De Zaanse Budgetcoach zal geen cliëntgegevens verstrekken aan derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de cliënt.

De Zaanse Budgetcoach zal geen roerende en onroerende goederen van cliënten over nemen of ontvangen.

De Zaanse Budgetcoach zal geen cadeaus, schenkingen of erfenis van de cliënt aannemen of aanvaarden.

De Zaanse Budgetcoach zal buiten werktijd geen relaties onderhouden met een cliënt.

De Zaanse Budgetcoach zal het vermogen van cliënten op geen enkele wijze voor eigen voordeel benutten.

De Zaanse Budgetcoach zal de cliënt zonodig doorverwijzen naar flankerende hulpverlening en/ of schuldhulpverlening.

De Zaanse Budgetcoach streeft naar een hoge klanttevredenheid en stelt alles in het werk om de cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ben je als cliënt onverhoopt toch niet tevreden over de dienstverlening, bespreek dit dan met De Zaanse Budgetcoach en dan komen we samen tot een oplossing.

Privacyverklaring

De Zaanse Budgetcoach verzamelt enkel die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar taken in het kader van budgetcoaching

Alleen na mondelinge en/ of schriftelijke toestemming van de client worden gegevens gedeeld met andere personen, organisaties, bedrijven en/ of instellingen en alleen als het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van budgetcoaching

Er worden geen enkele gegevens gedeeld met organisaties buiten de EU of welke andere internationale organisatie

De gegevens worden bewaard zolang het budgetcoach traject loopt. Na beëindiging worden de verkregen gegevens overgedragen aan de cliënt en vernietigd door De Zaanse Budgetcoach

De cliënt heeft ten alle tijde recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

De cliënt heeft ten alle tijde het recht om een gegeven toestemming in te trekken

De cliënt heeft het recht een klacht in te dienen bij een relevante privacytoezichthouder

De cliënt dient alleen die (persoons-) gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om het budgetcoachtraject succesvol te kunnen laten verlopen. Het verstrekken van onjuiste en onvolledige gegevens kan leiden tot het niet bereiken van het afgesproken budgetcoachdoel

Er worden geen geautomatiseerde besluiten genomen. Besluiten worden altijd in overleg met de cliënt genomen en mondeling en/ of schriftelijk bevestigd

Indien noodzakelijk worden na mondelinge en/ of toestemming van de cliënt gegevens van een andere organisatie verkregen. Er worden geen gegevens van de cliënt uit openbare bronnen gebruikt

De privacyverklaring staat op de website van De Zaanse Budgetcoach en is opvraagbaar door belanghebbenden

Door het ondertekenen van de budgetcoachovereenkomst gaat de cliënt akkoord met de privacyverklaring van De Zaanse Budgetcoach

Laatste update: 01-01-2020

 

De Zaanse Budgetcoach, de personal trainer van jouw portemonnee!